1. Home
  2. /
  3. Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Súčasný pohľad na poruchy čuchu v súvislosti s COVID-19

Strata čuchu a/alebo chuti patrí medzi hlavné príznaky ochorenia COVID-19. V máji 2020 bola oficiálne pridaná na zoznam symptómov ochorenia Svetovou zdravotníckou organizáciou. Porucha čuchu v súvislosti s COVID-19 postihuje predovšetkým populáciu v Európe, v Severnej Amerike a na Strednom Východe. Ázijská populácia je oveľa menej zasiahnutá týmto symptómom. Podľa analýz, v strednej Európe sa strata čuchu a chuti vyskytuje u 50-75% pacientov s COVID-19. Navyše tento údaj môže byť poddimenzovaný, pretože mnohé analýzy vznikali na základe samohodnotenia pacientom a iba časť analýz vychádzala z objektívneho vyšetrenia čuchu pacienta, pričom spravidla objektívne vyšetrenie čuchu odhalilo viac pacientov.

Strata čuchu a chuti môže byť jedným z prvých príznakov ešte pred prepuknutím ochorenia COVID-19, alebo dokonca jediným príznakom infekcie koronavírusom SARS-CoV-2. Preto odborníci považujú náhlu stratu čuchu bez zjavnej príčiny za dostatočný dôvod na sebaizoláciu a odporúčajú následné testovanie na COVID-19.

V prípade infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 je nástup straty čuchu náhly a nezávisí od priechodnosti nosa. Porucha čuchu sa môže vyskytnúť na začiatku ochorenia ešte pred ostatnými príznakmi ochorenia, súčasne s ostatnými príznakmi ochorenia ale aj po prejavení sa ostatných príznakov. Podľa štatistík sa strata čuchu vyskytuje prevažne u pacientov s ľahkým priebehom ochorenia COVID-19, alebo u bezpríznakových pacientov, u mladších ľudí a u žien.

Strata čuchu je sprievodným javom aj pri iných vírusových ochoreniach postihujúcich horné dýchacie cesty. Na rozdiel od koronavírusovej infekcie  nástup  poruchy čuchu  pri chrípke a iných vírusových ochoreniach nebýva náhly, je postupný a často je spojený so zhoršenou priechodnosťou nosa v dôsledku opuchu nosovej sliznice a výtoku z nosa.

Vo všeobecnosti je u povírusových porúch čuchu popisovaná spontánna úprava čuchu u 30% osôb. Chemosenzorický deficit (strata čuchu a/alebo chuti) je aj pri ochorení COVID-19  vo väčšine prípadov prechodný, trvá od niekoľkých dní do dvoch týždňov (zväčša sa obnoví alebo sa výrazne zlepší do 7–10 dní). Čuch upravuje spontánne u väčšiny osôb (83 – 90%).

U časti osôb porucha čuchu pretrváva niekoľko týždňov aj mesiacov po prekonaní ochorenia COVID-19. Ak sa čuch spontánne neobnoví ani po 2 týždňoch od vymiznutia ostatných príznakov ochorenia je doporučený čuchový tréning. Čuchový tréning je neinvazívna metóda založená na zámernom ovoniavaní setu vôní (zvyčajne citrón, ruža, klinčeky, eukalyptus) na dennej báze, aspoň 2 krát denne po dobu minimálne 4 týždňov, ale odporúča sa aj 3 mesiace, prípadne aj dlhšie.

Ak sa čuch neobnoví ani 4 týždne po odznení ochorenia COVID-19 je vhodné vyhľadať ORL špecialistu, ktorý určí ďalší terapeutický postup.

Okrem kvantitatívnych zmien čuchu – hyposmie (čiastočná strata čuchu) a anosmie (úplná strata čuchu) sa u pacientov s COVID-19 objavujú aj kvalitatívne zmeny čuchu – parosmia (skreslený čuchový vnem) a fantosmia (čuchový vnem, pri absencii pachovej látky). Parosmia býva niekedy považovaná za príznak regenerácie čuchovej funkcie.

V súčasnosti sa za najpravdepodobnejšiu príčinu straty čuchu považuje poškodenie podporných buniek čuchovej sliznice nosa. Podporné bunky čuchovej sliznice predstavujú štruktúrnu oporu čuchovým receptorovým bunkám, zvyšujú ich senzitivitu a sú z nimi metabolicky a funkčne prepojené. Podporné bunky majú na svojom povrchu ACE-2 receptory, ktoré predstavujú pre koronavírus „vstupnú bránu“ do buniek.

Obr. č. 1: Receptory ACE-2 a TMPRSS2, na ktoré sa viaže koronavírus SARS-CoV-2 sa nachádzajú na podporných bunkách čuchovej sliznice. Upravené podľa Fodoulian et al., 2020

Aj keď sa ACE-2 receptory nachádzajú aj na sliznici ďalších častí dýchacieho systému, na čuchovej sliznici sa nachádzajú v oveľa väčšom množstve. V dôsledku vstupu koronavírusu do podporných buniek čuchovej sliznice dochádza k ich poškodeniu a následne k zápalovému procesu na čuchovej sliznici a v konečnom dôsledku k znefunkčneniu čuchových receptorových buniek, čo má za následok stratu čuchu.

Podporné bunky čuchovej sliznice sú schopné sa regenerovať v priebehu niekoľkých dní, čo zodpovedá pomerne rýchlemu „návratu“ čuchu pri infekcii koronavírusom.  Na rozdiel od toho, pri iných vírusových infekciách, kde dochádza k poškodeniu samotných čuchových receptorových buniek, trvá obnova poškodenia čuchu oveľa dlhšie.

V prípade pretrvávajúcej anosmie spojenej s COVID-19 sa predpokladá, že je postihnutá väčšia časť čuchovej sliznice s výraznejšou deštrukciou čuchových receptorových buniek.

Mechanizmus straty chuti nie je presne popísaný, aj keď receptory ACE-2 boli zistené aj na sliznici ústnej dutiny. Vo všeobecnosti však platí, že pri poruchách čuchu dochádza aj k zhoršeniu vnímania chuti. Navyše mnohí pacienti si zamieňajú stratu čuchu a chuti. Strata chuti môže súvisieť s poruchou retronazálneho čuchania (pachový vnem, ktorý vzniká pri konzumácii potravy).

Marcela Martončíková, Enikő Račeková

Neurobiologický ústav BMC SAV

Literárne zdroje:

Butowt, R., Bilinska, K. ACS Chem. Neurosci. 11(9):1200-1203, 2020, doi: 10.1021/acschemneuro.0c00172

Butowt, R., von Bartheld, C.S. Neuroscientist, 1-22, 2020, doi: 10.1177/1073858420956905

Fodoulian, L., Tuberosa, J., Rossier, D. et al. iScience 23(12):101839, 2020, doi: 10.1016/j.isci.2020.101839

Giacomelli, A., Pezzati, L., Conti, F. et al. Clin. Infect. Dis.71(15):889-890, 2020, doi: 10.1093/cid/ciaa330

Oiu, C., Cui, C., Hautefort, C. et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 163(4):714-721, 2020 doi: 10.1177/0194599820934376

Saussez, S., Lechien, J.R., Hopkins, C. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2020, doi: 10.1007/s00405-020-06285-0

Whitcroft, K.L., Hummel, T.  JAMA 323(24):2512-2514, 2020, doi: 10.1001/jama.2020.8391