1. Home
  2. /
  3. Online žiadosť
  4. /
  5. Informovaný súhlas pacienta s...

Informovaný súhlas pacienta s vyšetrením čuchu

Dôvod vyšetrenia.

Náhla strata čuchu a chuti môže byť jedným z prvých príznakov ešte pred prepuknutím ochorenia COVID-19, alebo dokonca jediným príznakom infekcie koronavírusom. Čuchové vnemy môžu byť zmenené aj priebehu ochorenia COVID-19 a môžu pretrvávať aj po odznení ochorenia. Popis vnemu pacienta je subjektívny a nemusí byť správny/hodnoverný. Vyšetrenie čuchu štandardným postupom môže poruchu čuchu objektivizovať a vyhodnotiť, či je čuch naozaj zhoršený a v akej miere. Vzhľadom na vysokú infekčnosť ochorenia vyšetrenie čuchu prebieha online pomocou dotazníka na webových stránkach (www……link)

Postup vyšetrenia

Vyšetrenie čuchu Testom parfémovaných fixiek (Odourized Marker Test) je jednoduché, časovo nenáročné a podá nám základnú informáciu o funkcii čuchu. Vyšetrenie čuchu je neinvazívne, nebolestivé  a vyšetrovacie pachové látky nie sú škodlivé.

Na základe Vašej žiadosti Vám zadarmo zašleme Test parfémovaných fixiek s unikátnym kódom, ktorý uvediete v online dotazníku. Pri vyšetrení budete postupne ovoniavať parfémované fixky, ktoré najprv pomenujete a následne budete vyberať odpoveď z ponúknutých možností tú, ktorá najviac zodpovedá Vášmu pocitu.  Ak si nebudete istý/á skúste si aspoň odhadnúť. Odpovede budete vpisovať do online dotazníka. Po odoslaní bude Váš dotazník vyhodnotený a výsledok Vám pošleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Ochrana osobných údajov

Údaje o čuchových funkciách získané od vyšetrovaných osôb, bez uvedenia mien, budú štatisticky vyhodnotené a použité pre vedecké/lekárske účely. Pre tieto účely budeme potrebovať Váš vek a pohlavie a pre korelačné analýzy aj výšku a hmotnosť. Vami poskytnuté údaje o mieste bydliska budú použité iba pre účel doručenia Testu parfémovaných fixiek. Vami poskytnutá e-mailová adresa bude slúžiť iba k doručeniu výsledku čuchového testu. Vaše osobné údaje nebudú nikde zverejnené a bude s nimi nakladané ako s dôvernými údajmi. Informácie o Vašom zdravotnom stave, ktoré budú v rámci tejto štúdie získané, budú prísne anonymné a budú predmetom tajomstva.

Súhlas a odmietnutie zaradenia do štúdie

Vaša účasť na testovaní čuchu  a tým aj zapojenie sa do štúdie je úplne dobrovoľné, nie je honorované a nie je pre Vás spojené so žiadnymi finančnými nákladmi. Vaša účasť môže prispieť k získaniu nových poznatkov o súvislostiach medzi poruchami čuchu a ochorením COVID-19, ktoré budú poskytnuté na lekárske účely. Svoj súhlas k účasti v tejto štúdii máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť.