1. Home
  2. /
  3. Online žiadosť
  4. /
  5. Súhlas so spracúvaním osobných...

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mnou dobrovoľne poskytnutých mojich osobných údajov prevádzkovateľom Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, IČO: 50073869 (ďalej len „BMC SAV“) za účelom mojej dobrovoľnej participácie na štúdii s názvom „Čuch a COVID-19“. K poskytnutým osobným údajom budú mať prístup iba osoby v pracovnoprávnom vzťahu s BMC SAV, ktorí sú viazaním mlčanlivosťou. Výsledky získané z predmetnej štúdie „Čuch a COVID-19“ budú publikované odbornej aj laickej verejnosti štandardnou formou, pričom všeobecné závery môžu byť použité na lekárske účely. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu údajov do tretích krajín. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu alebo akékoľvek Vaše otázky pošlite na e-mailovú adresu gdpr.bmc@savba.sk alebo na adresu sídla BMC SAV. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že pred poskytnutím a spracúvaním mojich osobných údajov som bola oboznámená s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania mojich osobných údajov, týmto informáciám som porozumela a dávam prevádzkovateľovi svoj slobodný, výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa uvedených predpisov.

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Odoslaním formuláru udeľujete v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov znení neskorších predpisov, Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied (ďalej len „BMC SAV“) so sídlom Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely vymedzené v čl. I tohto dokumentu. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udeľujete na dobu 3rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Poskytnuté osobné údaje BMC SAV spracováva ako prevádzkovateľ/správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a vyberá prípadných ďalších spracovateľov, ktorí s poskytnutými osobnými údajmi vykonávajú spracovateľské operácie.

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869

Účel: Spracúvanie osobných údajov z dôvodu zabezpečenia dobrovoľnej participácie na štúdii „Čuch a COVID-19“. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vás zaradiť do predmetnej štúdie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje, ktoré uvediete v predmetnom formulári ako aj osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete na základe ďalšej komunikácie na účely vymedzené v čl. I bode 2 tohto dokumentu. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania uvedenom v tomto dokumente, a to v súlade s príslušnou legislatívou v platnom znení.

Vami poskytnutá adresa bude použitá iba na distribúciu parfumovaných čuchových testov. Vami poskytnutá e-mailová adresa bude použitá iba v prípade budúcej komunikácie.

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr.bmc@savba.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava

Odvolanie súhlasu: Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail: gdpr.bmc@savba.sk

Prístup tretích osôb k osobným údajom: K osobným údajom majú prístup osoby v pracovnoprávnom vzťahu s BMC SAV, ktoré sú viazané mlčanlivosťou. Výsledky získané z predmetnej štúdie „Čuch a COVID-19“ budú publikované odbornej aj laickej verejnosti štandardnou formou, pričom všeobecné závery môžu byť použité na lekárske účely.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v znení neskorších predpisov

Podľa ustanovenia § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ustanovenia § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu osobných údajov

Podľa ustanovenia § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Podľa ustanovenia § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa prvej, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ustanovenia § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ustanovenia § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa ustanovenia § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa ustanovenia § 25 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o príjemcoch, ak prevádzkovateľ oznamuje príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa ustanovenia § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ustanovenia § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa ustanovenia § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa ustanovenia § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa ustanovenia § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo podať návrh na začatie konania

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá osoba právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, pokiaľ je presvedčená, že jej práva vyplývajúce zo Zákona porušené.

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;

Zásada obmedzenie účelu – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania;

Zásada správnosti – spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované;

Zásada minimalizácie údajov – spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania;

Zásada minimalizácie uchovávania – uchovávame osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžete posielať písomne na adresu BMC SAV alebo e-mailom na gdpr.bmc@savba.sk.

V Bratislave dňa 12. 01.2021